Terms and Conditions

ALLMÄNNA VILLKOR MELLAN SMART DELIVERY SYSTEM SWEDEN AB OCH KUNDEN I enlighet med dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) och i enlighet med avtalet (”Användaravtalet”) mellan Smart Delivery System Sweden AB, org.nr. 556677–6638, ("Smart Delivery") och kunden (”Kunden”) äger rätt att utnyttja de av Smart Delivery vid varje tidpunkt till Kunden tillhandahållna tjänsterna genom plattformen Smart Delivery och/eller andra programvaror och tjänster som Smart Delivery tillhandahåller tillsammans med denna plattform (nedan gemensamt kallade ”Tjänsten”). Dessa Allmänna Villkor gäller om inte annat skriftligen överenskommits mellan Smart Delivery och Kunden.

 1. TJÄNSTEN OCH DESS OMFATTNING
  1. Med Tjänsten menas de tjänster och system som Kunden genom registrering på Smart Deliverys hemsida www.smart-delivery.se (”Hemsidan”) eller via Användaravtalet har accepterat att erhålla direkt från Smart Delivery och som kan hämtas till och nås av Kundens datorer via Hemsidan, alternativt som installerats på Kundens egen server. Kunden har rätt till support enligt de villkor som framgår av dessa Allmänna Villkor.
  2. Smart Delivery åtar sig att tillse att Kunden inom skälig tid får tillgång till Tjänsten samt att tillhandahålla Tjänsten under önskad tid. Smart Delivery strävar efter att tillhandahålla stöd för olika transportörer och leverantörer. Smart Delivery ansvarar inte för att alla tjänster hos de angivna transportörerna eller att de angivna funktionerna vid varje tidpunkt stöds i Tjänsten. Kunden måste vid respektive tillfälle kontrollera vilka tjänster och funktioner hos de angivna transportörerna som det finns stöd för. Om kraven från olika transportörer förändras kan detta även medföra att Smart Delivery förändrar befintligt stöd för EDI- eller annan elektronisk kommunikation till dessa, exempelvis genom att stödet utökas eller tas bort.
  3. Beträffande Kundens transporter så ingås ett avtal mellan Kunden och respektive transportör/leverantör, vilket innebär att Smart Delivery inte är avtalspart och därmed inte har något ansvar för utförandet av dessa transporttjänster. Kunden får själv stå för de eventuella kostnader som kan uppkomma från transportören.
  4. Smart Deliverys målsättning är att Tjänsten skall vara tillgänglig för Kunden via Internet dygnet runt och samtliga dagar på året. Kunden är dock införstådd med att Smart Delivery kan komma att behöva vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om och när Smart Delivery finner så påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Smart Delivery skall om möjligt informera Kunden i förhand om planerade avbrott i Tjänsten. Kunden är också införstådd med att tillgänglighet till Internet inte kan garanteras generellt. Smart Delivery har inget ansvar för eventuella skador som kan drabba Kunden eller tredje man i anledning av planerade eller oplanerade avbrott i tillgängligheten till Tjänsten. Smart Delivery kommer dock alltid att vidta rimliga åtgärder för att undvika sådana avbrott och för att avhjälpa inträffade avbrott utan onödig fördröjning.
  5. Smart Delivery ansvarar inte för den skada som uppstår vid Kundens utnyttjande av Tjänsten om det uppkommer fel vid överföring av information till eller från Kunden eller om det blir fel vid utskrift av transportdokument.
  6. Om Kunden har integrerat Tjänsten med ett av tredje part utvecklat system ansvarar Kunden både för detta system samt att systemet skapar korrekt information efter Smart Deliverys specifikationer.
  7. Smart Deliverys skyldigheter enligt denna punkt 1 samt i övrigt enligt dessa Allmänna Villkor förutsätter att Kunden uppfyller samtliga de skyldigheter och åtaganden som anges i punkt 2 nedan samt i övrigt enligt dessa Allmänna Villkor.
 2. KUNDENS ÅTAGANDEN
  1. Kunden skall själv tillhandahålla all telefon- och datautrustning samt all hård- och mjukvara och annan utrustning som är nödvändig för Kundens användande av Tjänsten. Kunden ansvarar för att tredjepartsprogram som webbläsare, PDF-läsare, antivirusprogram samt brandväggar är korrekt installerade och tillåter trafik mot av Smart Delivery hänvisade webbplatser.
  2. Anslutning till Tjänsten sker genom att Kunden skapar ett konto via Smart Deliverys hemsida. Vid Kundens registrering av användare av Tjänsten (”Användare”) skall anges korrekt information, inklusive kontaktuppgifter, om såväl Kunden som samtliga Användare d.v.s. företags-, person-, email och adressuppgifter. Kunden skall tillse att de uppgifter som finns registrerade i Tjänsten avseende Kunden och Användare vid var tid är korrekta och att uppgifterna uppdateras vid behov.
  3. Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten på ett sätt som inte kan anses förenligt med syftet med Tjänsten eller strider mot vid var tidpunkt gällande lag. Kunden får endast utnyttja Tjänsten för eget, internt bruk. Kunden åtar sig att hålla Smart Delivery skadelös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Smart Delivery med anledning av Kundens användning av Tjänsten i strid med denna bestämmelse, innefattande men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter. Kunden skall anpassa sin användning av Tjänsten efter Smart Deliverys instruktioner. Kunden skall säkerställa och ansvara för att samtliga Användare av Tjänsten följer vad som anges i dessa Allmänna Villkor.
  4. När Kunden registrerar Användare ansvarar Kunden för att Användaren är behörig att för Kundens räkning använda Tjänsten. Kunden är bunden av de beställningar och godkännanden som har gjorts av Användare. Kunden är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Användaren erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och är oåtkomligt för tredje man. Det är inte tillåtet för flera Användare att använda samma användarnamn och lösenord för att logga in på Tjänsten. Varje Användare skall logga in individuellt med för Användaren unika användaruppgifter. Användare får inte vara inloggad från flera datorer samtidigt.
 3. HANTERING AV INFORMATION
  1. Den information som Kunden lägger in via utnyttjande av Tjänsten lagras på en server disponerad av Smart Delivery. Kunden har inte rätt att använda information i Tjänsten för annat ändamål än för utnyttjande av Tjänsten.
  2. Kunden är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Kundens Användare lägger in, bearbetar eller hanterar med hjälp av Tjänsten. Kunden är vidare ensamt och exklusivt ansvarig för de resultat Kunden erhåller genom sitt utnyttjande av Tjänsten. Smart Delivery garanterar inte att ett visst resultat eller en viss effekt kan uppnås genom användande av Tjänsten.
  3. Smart Delivery ansvarar inte för störning eller förvrängning av informationen som sker vid överföring till Internet.
  4. Smart Delivery kommer inte att granska den information och det material som Kunden lagrar vid utnyttjandet av Tjänsten eller som skickas av Kundens Användare genom användning av Tjänsten. Kommer det till Smart Deliverys kännedom att Tjänsten används på sätt som strider mot bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor eller mot gällande lag har Smart Delivery dock rätt att ta bort information eller material som Kundens Användare lagt in i Tjänsten. Smart Delivery kommer dock inte ta bort information eller material utan föregående meddelande till Kunden.
  5. Tjänsten innehåller en funktion som innebär att den information som skickas med Tjänsten automatiskt kopieras och lagras. Syftet med denna funktion är att förbättra Smart Deliverys möjligheter att erbjuda Kunden support, underhåll och uppgraderingar samt att föra statistik över, analysera användandet av samt vidareutveckla Tjänsten. Smart Delivery förbinder sig att behandla all kopierad och lagrad information som strikt konfidentiell. Smart Delivery kommer inte att lämna ut sådan information till tredje man om inte skyldighet enligt lag föreligger, exempelvis på grund av beslut av domstol. De uppgifter som är kopplade till Kunden sparas på detta sätt endast under tiden för Användaravtalet och alla Kundspecifika uppgifter raderas utan oskäligt dröjsmål när detta upphör.

   Personuppgifter
  6. Genom tillhandahållande av Tjänsten kommer Smart Delivery att få tillgång till och behandla personuppgifter för Kundens räkning. I personuppgiftslagen (1998:204) och den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 som ersätter personuppgiftslagen den 25 maj 2018, ställs krav på att ett skriftligt avtal ska finnas mellan den som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, den personuppgiftsansvarige, och den som behandlar personuppgifterna för dennes räkning, personuppgiftsbiträdet.
 4. SUPPORT
  1. Support tillhandahålles endast avseende de tjänster, system, information och/eller produkter som specificerats i Allmänna Villkor eller specificerats via beställning på Hemsidan. Kunden skall äga rätt till Support för Tjänsten från Smart Delivery under svenska arbetsdagar mellan kl. 08.30 och 16.30 (lunch kl. 12.00-13.00) med undantag för normala helgdagar i Sverige samt dagar som anges på hemsidan. I supporten ingår support via telefon, webb, e-mail. Smart Delivery har rätt att göra skäliga justeringar av öppettider, kontaktuppgifter m.m. samt att göra uppehåll eller avvakta med telefonsupporten. Meddelande om sådana justeringar görs på Hemsidan eller på annan plats som meddelas Kunden skriftligen eller via e-post till registrerad Användare.
  2. Smart Deliverys skyldighet att tillhandahålla support förutsätter att: (a) Kunden vidtar varje rimlig åtgärd för att lösa uppkomna problem i samråd med Smart Delivery, (b) Kunden tillhandahåller nödvändig information eller erforderliga resurser för att möjliggöra avhjälpande av felet, antingen hos Smart Delivery eller via uppringd förbindelse till Kundens lokaler, innefattande tillgång till såväl erforderlig personal som hårdvara och den mjukvara som använts vid uppkomsten av felet, samt att (c) Kunden omgående installerar samtliga underhållsreleaser.
  3. Kunden är medveten om att Smart Delivery tillhandahåller teknisk support via fjärrstyrning. Kunden är medveten om att Smart Delivery genom sådan fjärrstyrning bereds tillträde till Kundens datasystem och att syftet med detta är att möjliggöra för Smart Deliverys supporttekniker att vid behov göra nödvändiga ändringar i Kundens datasystem. Kunden ansvarar för att dess Användare är behöriga att vid behov utnyttja support via fjärrstyrning. Kunden är också införstådd med och accepterar att Smart Delivery inte tar något ansvar för eventuell skada - direkt eller indirekt - som förorsakas Kunden genom utnyttjandet av teknisk support via fjärrstyrning med mindre än att sådan skada åsamkats Kunden genom uppsåtligt eller grov vårdslöst handlande från Smart Delivery.
  4. Smart Delivery är ej skyldigt att tillhandahålla Support i följande situationer: (a) Tjänsten har ändrats, modifierats eller skadats av Kunden (dock undantaget ändringar gjorda under direkt ledning av Smart Delivery), (b) Problemet har uppkommit till följd av att Kunden förfarit vårdslöst eller på grund av orsak som ligger utanför Smart Deliverys kontroll, (c) Problemet har sin grund i programvara som tillhandahållits av utomstående och som inte licensierats genom Smart Delivery, (d) Kunden har underlåtit att installera och implementera underhållsreleaser, innebärande att den version av Tjänsten som Kunden använder är en version för vilken Smart Delivery inte längre upprätthåller support, (e) Kunden har underlåtit att betala förfallna avgifter enligt Användaravtalet till Smart Delivery.
 5. UPPGRADERINGAR
  1. Med uppgradering avses en förändring av Tjänsten som tillhandahålls generellt av Smart Delivery, vilken innehåller nya eller förändrade funktioner eller vilken ökar Tjänstens kapacitet. En uppgradering innefattar ej tillhandahållandet av ny tjänst eller funktioner för vilken särskild avgift utgår. Om fråga uppstår om huruvida en viss tjänst utgör en uppgradering av befintlig tjänst eller en ny tjänst eller ny funktionalitet skall Smart Deliverys uppfattning vara avgörande, förutsatt att Smart Delivery behandlar den nya tjänsten som en ny tjänst eller ny funktionalitet gentemot slutanvändare i allmänhet.
  2. Smart Delivery har rätt men inte skyldighet att uppgradera Tjänsten löpande och utan att information eller meddelande lämnas till Kunden i förväg för de Tjänster som inte är lokalt installerade hos Kunden.
  3. Smart Delivery tillhandahåller uppgraderingar kontinuerligt på lokalt installerade Tjänster. Det är Kundens ansvar och uppgift att installera nya uppgraderingar på Smart Deliverys begäran.
 6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER M.M.
  1. Kunden erhåller genom Användaravtalet en icke exklusiv rätt att använda Tjänsten samt i Tjänsten ingående programvaror för att utnyttja Tjänsten enligt Användaravtalet och dessa Allmänna Villkor.
  2. Smart Delivery är ensam ägare till samtliga immateriella rättigheter hänförliga till Tjänsten, till all information som finns i och skapas i Tjänsten samt till samtliga immateriella rättigheter till det resultat som skapas genom Smart Deliverys eller Kundens användande av Tjänsten. Smart Delivery är vidare ensam ägare till samtliga immateriella rättigheter till programvaror i Tjänsten i den utsträckning dessa rättigheter inte tillkommer tredje man. Val av och version av programvaror som ingår i Tjänsten kan komma att variera under avtalstiden enligt Smart Deliverys beslut. Smart Delivery är inte skyldig att inhämta Kundens godkännande för byte av programvara eller version av programvara som ingår i Tjänsten. Programvara som ingår i Tjänsten får endast kopieras av Kunden i den utsträckning som uttryckligen har medgivits skriftligen av Smart Delivery. Kunden får under inga omständigheter bearbeta, förändra eller göra tillägg i programvara som ingår i Tjänsten utöver vad som uttryckligen anges i Dessa Allmänna Villkor.
  3. Kunden får inte använda några rättigheter tillhöriga Smart Delivery och eller någon information hänförlig till Tjänsten på annat sätt än som en del av användandet av Tjänsten på de villkor som framgår av dessa Allmänna Villkor. Detta inkluderar men är inte begränsat till Smart Deliverys varumärken och firma.
  4. Inget i dessa Allmänna Villkor eller Användaravtalet skall uppfattas eller tolkas som en överlåtelse av någon immateriell rättighet eller som en upplåtelse av någon licens utöver vad som uttryckligen anges.
 7. SEKRETESS OCH DATASÄKERHET
  1. Utöver vad som föreskrivs i övrigt i dessa Allmänna Villkor förbinder sig vardera parten att inte för tredje man yppa eller i övrigt göra tillgänglig information, som part erhållit från andra parten inom ramen för Användaravtalet eller genom användande av Tjänsten. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för part på annat sätt än inom ramen för Användaravtalet eller genom användande av Tjänsten eller som kan påvisas vara allmänt känd.
  2. Sekretesskyldigheten gäller inte när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.
  3. Sekretessen skall bestå även efter Användaravtalets upphörande.
  4. Kunden skall vid utnyttjande av Tjänsten följa Smart Deliverys vid var tid gällande föreskrifter om datasäkerhet.
  5. Smart Delivery har vidtagit skäliga åtgärder för att tillse att Kundens datorer inte infekteras med mjukvaruvirus eller dylika program vid Kundens användande av Tjänsten. Smart Delivery kan dock inte garantera att skador inte kan uppkomma på grund av mjukvaruvirus vid nyttjande av Tjänsten och Kunden skall själv vidta erforderliga åtgärder för att skydda sina datorer och system.
 8. PRIS OCH BETALNING (Pay Per Pin)
  1. Vår enkla betalmodell innebär att Kunden endast betalar per aviserad adress, vi kallar det Pay Per Pin. Inga månadsavgifter, sms- eller supportkostnader tillkommer. Om Kunden överskrider något av dessa angivna parametrar i Användaravtalet har Smart Delivery rätt att automatiskt uppgradera Kunden till utnyttjad nivå och Kunden ska då erlägga betalning för den nya högre nivån.
  2. Betalningsskyldighet för nya funktioner eller Tjänster samt att Tjänsten utnyttjas i ökad omfattning eller fler försändelser uppstår från och med den kalendermånad Användaren registrerats i Tjänsten eller nya funktioner eller Tjänster börjat utnyttjas av Kunden. Smart Delivery äger rätt men inte skyldighet att justera priserna och avgifterna som Kunden ska betala varje kalendermånad. Information om sådan justering ska lämnas i god tid före ikraftträdandet och enligt punkt 13.1.
  3. Faktura skall betalas inom trettio (30) dagar efter fakturadatum och enligt de anvisningar som anges på fakturan. Vid försenad betalning har Smart Delivery rätt att, efter påminnelse och efter att det har förflutit tio (10) dagar från påminnelsens avsändande, utestänga samtliga Kundens Användare från Tjänsten tills full betalning har erlagts. Om full betalning inte erläggs inom tjugo (20) dagar därefter har Smart Delivery rätt att omedelbart säga upp Kundens samtliga abonnemang för Tjänsten. Vid försenad betalning har Smart Delivery rätt till ersättning för påminnelse- och inkassokostnader samt dröjsmålsränta enligt vid var tidpunkt gällande lag jämte övriga skäliga kostnader i anledning av den försenade betalningen, exempelvis kostnader för anlitande av juridiskt biträde.
  4. Anmärkning mot faktura skall framställas till Smart Delivery senast fjorton (14) dagar från fakturadatum. Om anmärkning mot fakturan inte framförs inom denna tid skall Kunden anses ha godkänt fakturan.
 9. ANSVARSBEGRÄNSNING M.M.
  1. Smart Delivery ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller annan förlust som kan drabba Kunden eller tredje man i anledning av Kundens användande av Tjänsten eller fel eller avbrott i Tjänsten eller fel i den information som hanteras med hjälp av Tjänsten. Smart Delivery ansvarar inte heller till någon del för datasekretessen i samband med överföringen av information via Internet vid utnyttjandet av Tjänsten. Smart Delivery ansvarar inte för skador som uppstår på grund av eventuella säkerhetsbrister hos Kundens datasystem eller till följd av fel/brister i Kundens ursprungliga information till Tjänsten. Smart Delivery ansvarar inte för fel eller brister som uppstår för Kunden eller tredje man vid hantering av mottagen EDI-kommunikation. Här redovisade ansvarsbegränsning innebär bland annat att Smart Delivery eller av Smart Delivery anlitad underentreprenör inte ansvarar för eventuell skada som uppkommer på grund av serverfel, exempelvis i anledning av lagrad information som förloras på grund av sådant fel.
  2. Smart Delivery kan inte garantera att Tjänsten är helt fri från mindre programfel, (s.k. buggar) och Kunden är därför medveten om och accepterar att helt felfria programvaror inte kan uppnås. Kunden är medveten om att Tjänsten, del av Tjänsten eller viss funktion i Tjänsten kan få viss nedtid.
  3. Smart Deliverys ansvar utgår utöver ovan angivna endast om Smart Delivery har orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåtligen. Under alla förhållande är Smart Deliverys sammanlagda och totala ansvar under Allmänna Villkor avseende en eller flera händelser, oavsett om dessa har samband med varandra eller inte, alltid begränsat till Kundens PayPerPin-avgift för Tjänsten, Eventuella krav från Kunden mot Smart Delivery skall framställas omedelbart och under alla förhållande senast trettio (30) dagar från det att Kunden fick eller borde fått kännedom om den omständighet på vilket kravet grundas. Underlåter Kunden att framställa kravet inom denna tid förlorar Kunden rätten att göra kravet gällande. Kunden äger oavsett vilket datum kravet framställs inte rätt att kräva dröjsmålsränta.
 10. ANSPRÅK PÅ GRUND AV KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
  • Om anspråk riktas mot Smart Delivery eller annan talan förs mot Smart Delivery på grund av Kundens användning av Tjänsten åtar sig Kunden att hålla Smart Delivery skadelös i alla delar samt ersätta Smart Delivery för samtliga kostnader Smart Delivery åsamkas därav. Smart Delivery skall inom skälig tid från det att anspråket framfördes till eller talan väckts mot Smart Delivery skriftligen underrätta Kunden om anspråket samt bereda Kunden möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande uppgörelse i godo innan sådan träffas.
 11. AVTALSTID, AVTALS UPPHÖRANDE, ÖVERLÅTELSE AV AVTAL M.M.
  1. Användaravtalet för Tjänsten gäller för en initial period om tolv (12) månader från Användaravtalets tecknande. Om Användaravtalet inte sägs upp senast tre (3) månader före avtalsperiodens utgång skall Användaravtalet förlängas med tolv (12) månader åt gången med oförändrad uppsägningstid.
  2. Endera parten har alltid rätt att säga upp Användaravtalet till omedelbart upphörande om den andra parten brister i fullgörandet av sina åtaganden enligt Användaravtalet eller dessa Allmänna Villkor i väsentligt avseende och inte vidtar fullständig rättelse inom femton (15) dagar efter meddelande från den andra parten. Smart Delivery har vidare rätt att omedelbart säga upp Användaravtalet om Kundens anslutning till Tjänsten stängs eller hade kunnat stängas enligt dessa Allmänna Villkor. Smart Delivery har även rätt att, efter underrättelse till Kunden, säga upp Användaravtalet till omedelbart upphörande och stänga av Kundens tillgång till Tjänsten om Kunden försatts i konkurs, träder i likvidation, inleder företagsrekonstruktion eller eljest kan anses ha kommit på obestånd. Uppsägning av Användaravtalet skall alltid ske skriftligen.
  3. Vid Smart Deliverys uppsägning av Användaravtalet enligt 11.2 med anledning av Kundens avtalsbrott skall Kunden hålla Smart Delivery skadelös avseende samtliga de förpliktelser mot tredje man som Kunden iklätt sig med anledning av Användaravtalet vid den tidpunkt när Användaravtalet upphör samt ersätta Smart Delivery för Smart Deliverys eventuella övriga kostnader, skador eller förluster med anledning av avtalsbrottet.
  4. Om Användaravtalet upphör att gälla, äger Smart Delivery rätt att radera all den information som av Kunden lagrats i Smart Deliverys server med utnyttjande av Tjänsten. Efter Användaravtalets upphörande ansvarar Kunden själv för att på egen bekostnad säkra tillgången och lagra det material som Kunden erhållit genom användande av Tjänsten och som Kunden önskar bevara. Radering av information kommer dock inte att ske tidigare än sextio (60) dagar efter Användaravtalets upphörande med undantag för vad som föreskrivs i punkten 3.4.
  5. Vid Användaravtalets upphörande skall Kunden omedelbart avinstallera från samtliga datorer och lagringsmedia all programvara hänförlig till Tjänsten samt returnera till Smart Delivery alla exemplar av sådan programvara samt all därtill hörande dokumentation. Kunden skall inom tio (10) dagar från Användaravtalets upphörande skriftligen bekräfta till Smart Delivery att sådan avinstallation och retur skett.
  6. Kunden har inte rätt att överlåta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt tillhandahålla hela eller delar av Tjänsten eller hela eller delar av programvaran i Tjänsten, ej heller resultat framtagna med hjälp av Tjänsten, till tredje man utöver vad som uttryckligen medges i Användaravtalet, annat än efter skriftlig överenskommelse med Smart Delivery.
  7. Användaravtalet får inte överlåtas på tredje man utan motpartens skriftliga medgivande. Smart Delivery äger dock rätt att överlåta Användaravtalet till av Smart Delivery helägt dotterbolag eller i samband med överlåtelse av den del av Smart Deliverys rörelse i vilken Användaravtalet och Tjänsten ingår.
  8. Smart Delivery äger rätt att anlita underleverantör för utförande av åtaganden enligt Användarvillkoret. Vid anlitande av underleverantör ansvarar Smart Delivery för underleverantörens arbete och tjänster i förhållande till Kunden.
 12. FORCE MAJEURE
  • Om Smart Delivery är förhindrad att fullgöra Användaravtalet eller delar av Användaravtalet på grund av ett hinder som låg utanför dess rimliga kontroll och risken för hindret inte borde ha tagits i beaktande vid tidpunkten för Användaravtalets ingående och inte rimligen borde ha undvikits, skall Smart Delivery vara berättigad att uppskjuta fullgörelsen under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av ett sådant hinder. Som hinder utanför Smart Deliverys rimliga kontroll skall anses omfatta men inte vara begränsat till bl.a. krig, krigshandling, terrorism, naturkatastrofer, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, konflikt på arbetsmarknad, blockad, brand, översvämning, allvarlig störning i telekommunikationer, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse, annan omfattande skadegörelse eller olyckshändelse av större omfattning och därmed jämställda omständigheter. Smart Delivery ansvarar inte för skada eller förlust som kan uppstå för motparten till följd av att fullgörandet i enlighet med det ovan angivna uppskjuts eller sägs upp.
 13. VILLKORSÄNDRINGAR
  1. Smart Delivery äger rätt att ändra i dessa Allmänna Villkor för Tjänsten med bindande verkan för Kunden, förutsatt att Smart Delivery har informerat Kunden om dessa förändringar senast tre (1) månad innan villkorsändringen träder i kraft. För det fall Kunden inte accepterar ändringarna i dessa Allmänna Villkor har Kunden rätt att, innan de nya Allmänna villkoren träder i kraft, säga upp Användaravtalet till upphörande per datumet för de ändrade Allmänna Villkorens ikraftträdande. Smart Delivery ska informera och meddela Kunden om ovanstående villkorsändringar i denna punkt enligt punkt 14.2 och punkt 14.3 i dessa Allmänna Villkor.
  2. I samband med ingåendet av Användaravtalet tecknar sig Kunden för ett abonnemang omfattande ett högsta antal försändelser enligt vad som framgår av Hemsidan. Om antal försändelser från Kunden överstiger det enligt Användaravtalet avtalade årsantalet inom en sammanhängande period om 12 månader uppgraderas Kundens abonnemang per automatik till det närmaste större abonnemang som täcker det uppnådda årsantalet. Uppgradering sker per det datum som antalet sändningar som det gällande abonnemanget omfattar är förbrukade. Efter uppgraderingen skall Kunden erlägga den högre abonnemangsavgiften enligt vid varje tillfälle gällande prislista för Tjänsten. I övrigt gäller Användaravtalet oförändrat mellan parterna. Med sändning avses gjord utskrift som har samma sändnings-id från aktuell transportör. För transportörer som inte har ett uttryckligt sändningsbegrepp är ett kolli att betrakta som en sändning i detta avseende.
 14. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
  1. Användaravtalet och dessa Allmänna Villkor utgör hela överenskommelsen mellan parterna beträffande Kundens utnyttjande av Tjänsten. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Användaravtalet ersätts av innehållet i Användaravtalet och dessa Allmänna Villkor. Ändringar av eller tillägg till Användaravtalet eller dessa Allmänna Villkor skall, utöver vad som anges under punkten 13 ovan, för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna.
  2. Meddelande och information till Kunden kan ske via brev, via elektronisk post eller via sms. Meddelande skickat med post skall anses ha kommit motparten till handa tre vardagar efter avsändandet om brevet har skickats inom Sverige och fem vardagar om brevet har skickats från utlandet. Meddelande skickat med elektronisk post eller sms skall anses ha kommit motparten tillhanda senast en vardag efter avsändandet.
  3. Meddelanden från Smart Delivery till Kunden skickas till den e-postadress eller den postadress Kunden angivit i Användarvillkoren. Meddelanden från Kunden till Smart Delivery kan skickas via rubriken ”Register” på Hemsidan. Meddelande kan även ske via Hemsidan och Kunden anses då ha erhållit detta meddelande vid Kundens första användande av Tjänsten efter att meddelandet har anslagits på Hemsidan.
  4. I de fall det enligt dessa Allmänna Villkor krävs ett skriftlig meddelande från den ena parten skall som skriftligt meddelande betraktas brev, elektronisk post eller fax. För Kundens uppsägning av Användaravtalet krävs dock ett fysiskt dokument (brev eller fax) undertecknad av behörig företrädare för Kunden.
 15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
  1. Svensk lag skall tillämpas på Användaravtalet och dessa Allmänna Villkor.
  2. Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger etthundratusen (100 000) kronor, eller om Kunden är en konsument som använt Tjänsten endast för enskilt bruk, skall tvisten avgöras av allmän domstol. Uppgår tvistebeloppet till mer än etthundratusen (100 000) kronor men mindre än en miljon (1 000 000) kronor, skall Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om förenklat skiljeförfarande tillämpas. Smart Delivery har dock rätt att väcka talan om ersättningsanspråk eller tvångsåtgärder mot Kunden vid allmän domstol med anledning av olovlig exemplarframställning eller spridning till allmänheten av Tjänsten.